Informace pro akcionáře

Oznámení o konání řádné valné hromady 

 

Představenstvo společnosti Uhelné sklady Jihlava a.s. se sídlem Jihlava, Mostecká 2715/47, PSČ 586 01,  IČ 46346678, zapsané v OR u KS Brno ve vložce 739/B, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2019 v zasedací místnosti v sídle společnosti v 11:00 hodin. Registrace akcionářů začíná v 10:45 hodin v místě konání valné hromady. Zasedání valné hromady je oprávněn se účastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti a předloží listinné akcie emitované společností. Akcionář prokáže svou totožnost a bude zapsán do listiny přítomných.

 

Program:

 

1. Organizační náležitosti valné hromady

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2018

3. Zpráva dozorčí rady

4. Seznámení s účetní závěrkou a schválení účetní závěrky za rok 2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018   

 

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dní před konáním valné hromady.

 

V Jihlavě dne 29.4.2019

Copyright © 2014 - 2020 Uhelné sklady Jihlava, a.s.     Všechna práva vyhrazena.     Uvedené informace mají pouze informativní charakter.     Mapa webu Website: blackpixel.cz & cryosoft.cz